วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การสรรหาผู้มีความสามารถที่เหมาะสมไปจนถึงการบรรลุเป้าหมายของคุณ แต่ประเด็นนี้ไม่ใช่ นี่ไม่ใช่ ‘รูปแบบตายตัว’ เพราะทุกองค์กรมีวัฒนธรรมของตนเองและเป็นพื้นฐานของเอกลักษณ์ของธุรกิจ ซึ่งหมายความว่าองค์กรต้องมีความยืดหยุ่นตามวัฒนธรรมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้นำจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายและหล่อเลี้ยงธุรกิจของตนให้มีวัฒนธรรมในที่ทำงานที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิผลมากที่สุด หรือโดยทั่วไปแล้วเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้การทำความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรประเภทต่างๆ จึงสามารถช่วยได้ การผสมผสานจุดแข็งและจุดอ่อนของวัฒนธรรมแต่ละประเภทเป็นสิ่งสำคัญ วัฒนธรรมองค์กรคือค่านิยมหรือความเชื่อร่วมกันของทุกคนในบริษัท ทั้งที่ตั้งใจ (Inorganic Growth) และไม่ตั้งใจ (Organic Growth) โดยคนส่วนใหญ่ร่วมกันปฏิบัติจนกลายเป็นประเพณีประจำองค์กร ซึ่งทำให้เกิดการหลอมรวมพฤติกรรมทั้งใหม่และเก่าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากวัฒนธรรมสอดคล้องกับทิศทางที่องค์กรได้กำหนดไว้ ก็จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมขององค์กรในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นอย่างมาก เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

องค์ประกอบของ วัฒนธรรมองค์กร

 1. คุณค่าภายใน
  วัฒนธรรมองค์กรที่ดีเริ่มต้นจากรากฐานที่แข็งแกร่งเสมอ หนึ่งในนั้นคือคุณค่าขององค์กรเอง องค์กรที่มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แนวคิด หรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการกำหนดคุณค่าต่างๆ ให้กับองค์กร จะทำให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่มี “เข็มทิศ” ในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตในองค์กร นอกจากนี้ยังทำให้พนักงานรู้สึกถึงการปฏิบัติและจุดประสงค์กับองค์กร
 2. ความผูกพันของพนักงาน
  นอกจากการมีเป้าหมายร่วมกับองค์กรแล้ว การมีส่วนร่วมของพนักงานยังเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมองค์กรอีกด้วย ทั้งเพื่อสร้างความรู้สึกผูกพันระหว่างพนักงานหรือจะเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร เช่น การให้พนักงานทราบถึงประวัติความเป็นมาความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร จัดท่องเที่ยว จัดงานเลี้ยง พนักงาน ฯลฯ
 3. รางวัลและความชื่นชม
  เมื่อพนักงานทำงานได้ดีหรือทำผลงานได้ดี การให้รางวัลและการยอมรับเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกระตุ้นให้พนักงานทำงาน ทำให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วม ยังเป็นการกระตุ้นให้พนักงานคนอื่นมีความกระตือรือร้นในการทำงานอีกด้วย
 4. ความสนใจของพนักงาน
  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้คือพนักงาน ดังนั้นการดูแลพนักงานในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น การจำวันเกิดหรือวันสำคัญๆ ต่างๆ จึงเป็นตัวช่วยที่ดีในการสร้างความรู้สึกดีๆ ให้กับพนักงาน และอย่าลืมแสดงความเอาใจใส่เช่นเดียวกันไม่ว่าพนักงานจะอยู่ในตำแหน่งใดหรือแผนกใดก็ตาม วัฒนธรรมองค์กร
 5. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ
  ปัจจุบัน นอกเหนือจากคำถามเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการทั่วไปแล้ว พนักงานยุคใหม่กำลังมองหาสถานที่ทำงานที่ให้โอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาสำหรับพวกเขา เพราะผู้คนมักจะมองหาวิธีที่จะเติบโตและพัฒนาทักษะของตนเอง องค์กรที่สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการจัดฝึกอบรมหรือส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและช่วยสร้างความรู้สึกผูกพันให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กรมากขึ้น
 6. การเชื่อมต่อ
  การฝึกอบรม โครงการหรือการจัดการใด ๆ จะต้องดำเนินต่อไป นี่คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน สามารถประเมินผลได้ และได้ผลเป็นรูปธรรม เช่น หากมีโครงการอบรมการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ องค์กรควรจัดอบรมทุกปีและควรมีการติดตามหรือประเมินผลด้วย
 7. สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
  องค์กรที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงต้องมีความสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้างด้วย สามารถนำแนวทาง CSR คืนกำไรสู่สังคม. ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ทำบุญ บริจาคพื้นที่ชุมชน ไปจนถึงทำกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน มีส่วนร่วมกับชุมชนพร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ยังช่วยให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจและมีส่วนช่วยเหลือทั้งองค์กรและชุมชน

วัฒนธรรมองค์กรในยุค 2020

องค์กรในทุกยุคทุกสมัยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่นเดียวกับการให้ความสำคัญกับองค์กรสมัยใหม่ที่มีแนวโน้มวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นพนักงานเป็นศูนย์กลางมากขึ้น การให้โอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นในยุคดิจิทัลและยุคที่ AI มีบทบาทสำคัญเป็นหลัก รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กรมากขึ้นและลดการลาออก ในขณะเดียวกัน พนักงานและผู้หางานมองหาองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวกในแง่ของสภาพแวดล้อมการทำงาน พื้นที่ทำงานฟรีและยืดหยุ่น รวมถึงโอกาสด้านสวัสดิการในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ อีกด้วยวัฒนธรรมองค์กรคือสิ่งที่เราทุกคนคุ้นเคยและรู้ดีว่ามีอยู่ในทุกบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ แต่ละแห่งมีวัฒนธรรมองค์กรของตนเอง แต่สำหรับองค์กรยุคใหม่หากต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนและต้องการพนักงานที่มีความสามารถมาเติมเต็มองค์กรของตนเอง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้สอดคล้องกับกระแสโลกในปัจจุบันเป็นสิ่งที่องค์กรต้องยอมรับ และปรับใช้เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรของเราสร้างความรู้สึกที่ดีและนำไปสู่การพัฒนาในทุกภาคส่วนขององค์กรในอนาคต

ข้อดีที่เป็นส่วนสำคัญที่เราจะไม่กล่าวถึงเลยก็คือหากทุกองค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ก็จะทำให้ทิศทางการทำงานของพนักงานมีความชัดเจนและเหมาะสม นำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น วัฒนธรรมองค์กรยังช่วยปลูกฝังทัศนคติของพนักงานที่มีต่อองค์กร เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของพนักงาน ซึ่งเห็นได้จาก Role Model หรือตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จในองค์กร และยังทำให้พนักงานเห็นภาพชัดเจนว่าคนประเภทไหนเหมาะหรือไม่เหมาะกับองค์กรของเรา หรือควรปฏิบัติตนไปในทิศทางใดเพื่อให้บรรลุความพอดี ที่สำคัญ วัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจนจะช่วยดึงดูดคนที่เหมาะสมมาสู่องค์กร มาร่วมงานและยังช่วยกรองให้เราเห็นว่าคนประเภทไหนที่ช่วยพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ? หรือองค์กรควรหลีกเลี่ยงคนประเภทไหน? วัฒนธรรมองค์กร

บทความที่เกี่ยวข้อง