วัฒนธรรมองค์กร สําคัญอย่างไร

วัฒนธรรมองค์กร สําคัญอย่างไร วลีทั่วไปที่เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพในทุกองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่พนักงานแต่ละคนใช้เพื่อกำหนดว่าองค์กรจะพาพวกเขาไปได้ไกลแค่ไหน ดังนั้นผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการทุกคนควรให้ความสำคัญกับ Start ด้วยการทำความรู้จักกับคำว่าวัฒนธรรมองค์กรให้มากขึ้น คำว่า วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อที่ทุกคนในองค์กรมีร่วมกัน และทั้งหมดนี้ยังช่วยสร้างเป้าหมายขององค์กรให้เป็นภาพใหญ่ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ยังกำหนดวิธีการทำงานของทุกคนตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อบรรลุความสำเร็จ ดังนั้นคำว่าวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ (Organizational Culture) หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลในองค์การร่วมกันสร้างขึ้นหรือหล่อหลอมขึ้น เกิดจากการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและปฏิบัติจนเป็นประเพณีขององค์กร

ยกตัวอย่างเช่น Google องค์กรระดับโลกที่มีวัฒนธรรมเชิงบวกที่น่าดึงดูดใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน เช่น การจัดวันหยุดพักผ่อนให้พนักงาน อาหารฟรี สถานที่ทำงานที่มีบรรยากาศที่สร้างสรรค์ เป็นมิตรและสร้างสรรค์ รวมถึงมีห้องออกกำลังกายฟรี โซนพักผ่อนหรือพื้นที่ทำงาน Google ยังเป็นที่รู้จักในด้านการรักษาสมดุลระหว่างบริษัทแม่และบริษัทลูก รวมถึงการจัดการความเครียดของพนักงานที่ยอดเยี่ยม สิ่งเหล่านี้ทำให้ Google เป็นบริษัทที่โดดเด่นด้วยวัฒนธรรมองค์กร และกลายเป็นแบบอย่างให้กับบริษัทระดับโลกอื่นๆ มากมาย

วัฒนธรรมองค์กร สําคัญอย่างไร ทำไมต้องมี

 • อัตลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กรเปรียบเสมือนเอกลักษณ์องค์กร วัฒนธรรมองค์กรช่วยให้องค์กรค้นพบคุณค่าทางธุรกิจ ถ้าไม่มีเอกลักษณ์หรือคุณค่าต่อองค์กร เป็นการยากที่พนักงานจะช่วยรักษาคุณค่านั้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • การรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งนอกจากจะดึงดูดให้ผู้คนอยากเข้ามาสัมผัสแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent) ให้อยู่กับองค์กร เนื่องจากพนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมากขึ้น มันทำให้ฉันต้องการที่จะอยู่กับองค์กรในระยะยาว
 • Image วัฒนธรรมองค์กรช่วยสร้าง Brand Identity เพราะดูแลให้พนักงานรับรู้ถึงบรรยากาศการทำงานที่ดี จะส่งผลต่อการรับรู้ของลูกค้าด้วย.
 • แนวโน้มและการแข่งขัน วัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันเป็นกระแสที่มีการพูดถึงในแวดวงธุรกิจมากขึ้น หลายองค์กรถูกกระตุ้นให้หันมาสนใจสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพราะเชื่อมโยงกับการเติบโตหรือผลประกอบการขององค์กร ส่งผลให้องค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรมีความได้เปรียบในตลาดการแข่งขัน ทั้งในด้านการจัดหาและการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ วัฒนธรรมองค์กร สําคัญอย่างไร
 • ความคาดหวังของคนรุ่นมิลเลนเนียล วัฒนธรรมองค์กรคือสิ่งที่คนรุ่นมิลเลนเนียลเข้าสู่ตลาดแรงงานตั้งแต่อายุยังน้อย ใช้ในการตัดสินใจทำงานและอยู่กับองค์กร ในอนาคต คนกลุ่มนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรในที่สุด
 • วัฒนธรรมองค์กรของเศรษฐกิจสตาร์ทอัพคือสิ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ในยุคนี้ ยุคที่เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย และมีความสามารถในการแข่งขันสูง บางครั้ง พนักงานอาจเผชิญกับความล้มเหลวในการคิดและลองผิดลองถูก วัฒนธรรมของบริษัทช่วยให้พนักงานมีความกล้าที่จะล้มเหลวและอดทนต่อไป เพื่อให้องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะยาว

ประโยชน์ของวัฒนธรรมองค์กร

 1. ช่วยปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอก (External adaptation) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ วิธีที่ใช้ในการบรรลุเป้าหมายและวิธีการกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลวซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการตอบคำถามต่างๆ รวมถึง พันธกิจที่แท้จริงคืออะไร? ทำอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์ เป้าหมายคืออะไร ใช้วิธีใดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย? อิทธิพลภายนอกคืออะไร? ผลลัพธ์คืออะไร? หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ควรทำอย่างไร? เราจะบอกสิ่งดีๆให้คนอื่นฟังได้อย่างไร? เราจะหยุดกิจกรรมเมื่อไหร่?
 2. ช่วยบูรณาการภายใน (Internal Integration) มีส่วนร่วมในการสร้างบูรณาการ โดยหาทางปรับตัวในการทำงานและอยู่ร่วมกัน กระบวนการบูรณาการภายในเริ่มด้วยชุดลักษณะเฉพาะตัว โดยการนำกลุ่มบุคคลและวัฒนธรรมย่อยมารวมกันในองค์กรในการพัฒนาลักษณะเฉพาะ การสนทนาและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ประกอบด้วยการค้นหาโอกาสหรืออุปสรรคในความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน
 3. วัฒนธรรมองค์กรคือสิ่งที่หล่อหลอมให้คนในองค์กรมีและเข้าใจในกติกาการอยู่ร่วมกัน ทำหน้าที่หล่อหลอมคนในองค์กรให้มีความเชื่อและพฤติกรรม ไปในทิศทางเดียวกัน วัฒนธรรมทำให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และลดความขัดแย้ง
 4. วัฒนธรรมองค์กร ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ง่าย ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าวัฒนธรรมองค์กรจะช่วยหล่อหลอมให้คนในองค์กรมีความเชื่อและพฤติกรรมที่เหมือนกัน ทิศทางนี้มีวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ ความขัดแย้งในองค์กรยังอยู่ในระดับต่ำ องค์กรย่อมพัฒนาองค์กรได้เร็วกว่าองค์กรที่มีความขัดแย้งสูง เพราะทุกคนในองค์กรจะร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรไม่ขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตน
 5. วัฒนธรรมองค์กรเชิงสัญลักษณ์ สิ่งหนึ่งที่องค์กรอย่าง 3เอ็ม มีเป็นแกนหลักของวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม ดังนั้นพนักงานทุกคนที่ 3เอ็ม จึงเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ พนักงานทุกระดับในบริษัทสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แม้กระทั่งพนักงานทำความสะอาด ด้วยเหตุนี้ 3M จึงมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอยู่เสมอ และในทางธุรกิจ 3เอ็ม จะยกระดับบริษัทเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรม แต่วัฒนธรรมองค์กรจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรก็ต่อเมื่อวัฒนธรรมนั้นเหมาะสมกับองค์กรเท่านั้น ความเหมาะสมของวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละองค์กรนั้นแตกต่างกัน ตามสภาพแวดล้อมขององค์กร ลักษณะองค์กร เป็นต้น อีกทั้งการจะมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งนั้นต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ความเข้มแข็งของความเป็นผู้นำและความร่วมมือของคนในองค์กรอีกด้วย วัฒนธรรมองค์กร สําคัญอย่างไร

บทความที่เกี่ยวข้อง